Regulamin oraz warunki handlowe

Definicje:
1. Mediahome24.pl– to internetowy serwis Usługodawcy.
2. Usługi – to usługi świadczone przez Usługodawcę, to publikowanie informacji przesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie mu dostępu do nich. Zakres działań wykonywanych w ramach realizacji usług jest uzależniony od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę usługi.
3. Zlecenie – to zlecenie publikowania danych przesłanych do Mediahome24.pl
4. Zleceniodawca - to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zamówienie.
5. Usługodawca – to firma WG Call Center SP Z O.O. KRS 0000349935 mieszcząca się przy ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, REGON 021169470, NIP 1010003785.
6. Strony umowy – w niniejszym ROWH oznaczać będą: Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących razem jak i osobno. Pojęcie to występować może również w postaci skróconej jako "strony".
7. ROWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin oraz Warunki Handlowe
Rejestracja w Mediahome24.pl oraz publikacja danych:
1. Rejestracja w serwisie Mediahome24.pl odbywać się będzie poprzez złożenie zamówienie oraz opłatę wybranej usługi Usługodawcy. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją treści ROWH.
2. Usługodawca będzie potwierdzał przyjęcie Zlecenia przez przesłanie proformy faktury na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę .
3. Do momentu potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, owo zlecenie stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uiszczenia opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od daty wystawienia proformy faktury.
5. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty Zleceniodawcy.
6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyn.
7. Zleceniodawca może dokonać zmiany treści publikowanych w Mediahome24.pl przez Panel Klienta.
Opłaty
1. Za świadczone przez Usługobiorcę usługi pobierana będzie opłata. Jest ona określana indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym.
2. Usługa jest świadczona bezterminowo - tzn raz wykupiona usługa jest świadczona do momentu zaprzestania działalności przez portal, jednakże nie krócej niż 36 miesięcy od zakupienia usługi.
3. Opłata za usługę jest jednorazowa i nie powoduje żadnych zobowiązań abonamentowych.
Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę informacji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, które wynikały ze zlecenia, jeśli te były następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. w tym w szczególności: wybuchu wojny, strajków, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub sieci energetycznej, awarii komputerowych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do serwisu Mediahome24.pl podczas prac konserwacyjnych lub modernizacji serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
4. W przypadku gdy brak dostępu do serwisu Mediahome24.pl był dłuższy niż 72 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności do usług.
5. Usługodawca decyduje samodzielnie o sposobie publikacji informacji w serwisie.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień ROWH.
7. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do używania oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego a także do używania znaków towarowych oraz, że materiały i treści jakie publikuje w serwisie Mediahome24.pl nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i innych praw osób trzecich.
Postanowienia końcowe
1. ROWH wchodzą w życie z dniem 1 września 2015.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści ROWH.
3. W przypadku braku akceptacji zmian w ROWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych warunkach do końca okresu abonamentowego.
4. ROWH wraz z zamówieniem stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony zobowiązane są do informowania siebie wzajemnie o zmianach form organizacyjno-prawnych lub o zmianach adresu.
6. Wszelkie zawiadomienia, uważa się za doręczone jeżeli są sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez pocztę, kuriera lub osobiście.
7. Zleceniodawca zgadza się na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji jakie przekazał do serwisu na wszelkie potrzeby marketingowe Usługodawcy. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.
8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
10. Wszelkie spory jakie mogą wynikać z treści niniejszych ROWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym ROWH stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.